Hiệu ứng liếc mắt khi di chuyển chuột - teamplate login html

Hiệu ứng liếc mắt khi di chuyển chuột - teamplate login html

Mẫu code hình ảnh liếc mắt theo chuột với Html, Css, Javascript sẽ là 1 trải nghiệm thú vị dành cho user khi vào trang đăng nhập. Dưới đây  ví dụ đơn giản minh họa rollover hình ảnh với một Mouse Event. 

Hiệu ứng liếc mắt khi di chuyển chuột

1.Html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="./index.css">
</head>
<body>
  <div class="panda">
		<div class="ear"></div>
		<div class="face">
			<div class="eye-shade"></div>
			<div class="eye-white">
				<div class="eye-ball"></div>
			</div>
			<div class="eye-shade rgt"></div>
			<div class="eye-white rgt">
				<div class="eye-ball"></div>
			</div>
			<div class="nose"></div>
			<div class="mouth"></div>
		</div>
		<div class="body"> </div>
		<div class="foot">
			<div class="finger"></div>
		</div>
		<div class="foot rgt">
			<div class="finger"></div>
		</div>
	</div>
	<form>
		<div class="hand"></div>
		<div class="hand rgt"></div>
		<h1>Panda Login</h1>
		<div class="form-group">
			<input required="required" class="form-control"/>
			<label class="form-label">Username  </label>
		</div>
		<div class="form-group">
			<input id="password" type="password" required="required" class="form-control"/>
			<label class="form-label">Password</label>
			<p class="alert">Invalid Credentials..!!</p>
			<button class="btn">Login </button>
		</div>
	</form>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.js"></script>
  <script src="./index.js"></script>
</body>
</html>
2. Css
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Roboto);
		*, *:after, *:before {
			box-sizing: border-box;
		}

		body {
			background: #cc3367;
			text-align: center;
			font-family: 'Roboto', sans-serif;
		}

		.panda {
			position: relative;
			width: 200px;
			margin: 50px auto;
		}

		.face {
			width: 200px;
			height: 200px;
			background: #fff;
			border-radius: 100%;
			margin: 50px auto;
			box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			z-index: 50;
			position: relative;
		}

		.ear, .ear:after {
			position: absolute;
			width: 80px;
			height: 80px;
			background: #000;
			z-index: 5;
			border: 10px solid #fff;
			left: -15px;
			top: -15px;
			border-radius: 100%;
		}
		.ear:after {
			content: '';
			left: 125px;
		}

		.eye-shade {
			background: #000;
			width: 50px;
			height: 80px;
			margin: 10px;
			position: absolute;
			top: 35px;
			left: 25px;
			-webkit-transform: rotate(220deg);
			transform: rotate(220deg);
			border-radius: 25px/20px 30px 35px 40px;
		}
		.eye-shade.rgt {
			-webkit-transform: rotate(140deg);
			transform: rotate(140deg);
			left: 105px;
		}

		.eye-white {
			position: absolute;
			width: 30px;
			height: 30px;
			border-radius: 100%;
			background: #fff;
			z-index: 500;
			left: 40px;
			top: 80px;
			overflow: hidden;
		}
		.eye-white.rgt {
			right: 40px;
			left: auto;
		}

		.eye-ball {
			position: absolute;
			width: 0px;
			height: 0px;
			left: 20px;
			top: 20px;
			max-width: 10px;
			max-height: 10px;
			-webkit-transition: 0.1s;
			transition: 0.1s;
		}
		.eye-ball:after {
			content: '';
			background: #000;
			position: absolute;
			border-radius: 100%;
			right: 0;
			bottom: 0px;
			width: 20px;
			height: 20px;
		}

		.nose {
			position: absolute;
			height: 20px;
			width: 35px;
			bottom: 40px;
			left: 0;
			right: 0;
			margin: auto;
			border-radius: 50px 20px/30px 15px;
			-webkit-transform: rotate(15deg);
			transform: rotate(15deg);
			background: #000;
		}

		.body {
			background: #fff;
			position: absolute;
			top: 200px;
			left: -20px;
			border-radius: 100px 100px 100px 100px/126px 126px 96px 96px;
			width: 250px;
			height: 282px;
			box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
		}

		.hand, .hand:after, .hand:before {
			width: 40px;
			height: 30px;
			border-radius: 50px;
			box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			background: #000;
			margin: 5px;
			position: absolute;
			top: 70px;
			left: -25px;
		}
		.hand:after, .hand:before {
			content: '';
			left: -5px;
			top: 11px;
		}
		.hand:before {
			top: 26px;
		}
		.hand.rgt, .rgt.hand:after, .rgt.hand:before {
			left: auto;
			right: -25px;
		}
		.hand.rgt:after, .hand.rgt:before {
			left: auto;
			right: -5px;
		}

		.foot {
			top: 360px;
			left: -80px;
			position: absolute;
			background: #000;
			z-index: 1400;
			box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 40px 40px 39px 40px/26px 26px 63px 63px;
			width: 82px;
			height: 120px;
		}
		.foot:after {
			content: '';
			width: 55px;
			height: 65px;
			background: #222;
			border-radius: 100%;
			position: absolute;
			bottom: 10px;
			left: 0;
			right: 0;
			margin: auto;
		}
		.foot .finger, .foot .finger:after, .foot .finger:before {
			position: absolute;
			width: 25px;
			height: 35px;
			background: #222;
			border-radius: 100%;
			top: 10px;
			right: 5px;
		}
		.foot .finger:after, .foot .finger:before {
			content: '';
			right: 30px;
			width: 20px;
			top: 0;
		}
		.foot .finger:before {
			right: 55px;
			top: 5px;
		}
		.foot.rgt {
			left: auto;
			right: -80px;
		}
		.foot.rgt .finger, .foot.rgt .finger:after, .foot.rgt .finger:before {
			left: 5px;
			right: auto;
		}
		.foot.rgt .finger:after {
			left: 30px;
			right: auto;
		}
		.foot.rgt .finger:before {
			left: 55px;
			right: auto;
		}

		form {
			display: none;
			max-width: 400px;
			padding: 20px 40px;
			background: #fff;
			height: 300px;
			margin: auto;
			display: block;
			box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			position: relative;
			-webkit-transform: translateY(-100px);
			transform: translateY(-100px);
			z-index: 500;
			border: 1px solid #eee;
		}
		form.up {
			-webkit-transform: translateY(-180px);
			transform: translateY(-180px);
		}

		h1 {
			color: #FF4081;
			font-family: 'Dancing Script', cursive;
		}

		.btn {
			background: #fff;
			padding: 5px;
			width: 150px;
			height: 35px;
			border: 1px solid #FF4081;
			margin-top: 25px;
			cursor: pointer;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			box-shadow: 0 50px #FF4081 inset;
			color: #fff;
		}
		.btn:hover {
			box-shadow: 0 0 #FF4081 inset;
			color: #FF4081;
		}
		.btn:focus {
			outline: none;
		}

		.form-group {
			position: relative;
			font-size: 15px;
			color: #666;
		}
		.form-group + .form-group {
			margin-top: 30px;
		}
		.form-group .form-label {
			position: absolute;
			z-index: 1;
			left: 0;
			top: 5px;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
		}
		.form-group .form-control {
			width: 100%;
			position: relative;
			z-index: 3;
			height: 35px;
			background: none;
			border: none;
			padding: 5px 0;
			-webkit-transition: 0.3s;
			transition: 0.3s;
			border-bottom: 1px solid #777;
			color: #555;
		}
		.form-group .form-control:invalid {
			outline: none;
		}
		.form-group .form-control:focus, .form-group .form-control:valid {
			outline: none;
			box-shadow: 0 1px #FF4081;
			border-color: #FF4081;
		}
		.form-group .form-control:focus + .form-label, .form-group .form-control:valid + .form-label {
			font-size: 12px;
			color: #FF4081;
			-webkit-transform: translateY(-15px);
			transform: translateY(-15px);
		}

		.alert {
			position: absolute;
			color: #f00;
			font-size: 16px;
			right: -180px;
			top: -300px;
			z-index: 200;
			padding: 30px 25px;
			background: #fff;
			box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 50%;
			opacity: 0;
			-webkit-transform: scale(0, 0);
			transform: scale(0, 0);
			-moz-transition: linear 0.4s 0.6s;
			-o-transition: linear 0.4s 0.6s;
			-webkit-transition: linear 0.4s;
			-webkit-transition-delay: 0.6s;
			-webkit-transition: linear 0.4s 0.6s;
			transition: linear 0.4s 0.6s;
		}
		.alert:after, .alert:before {
			content: '';
			position: absolute;
			width: 25px;
			height: 25px;
			background: #fff;
			left: -19px;
			bottom: -8px;
			box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
			border-radius: 50%;
		}
		.alert:before {
			width: 15px;
			height: 15px;
			left: -35px;
			bottom: -25px;
		}

		.wrong-entry {
			-webkit-animation: wrong-log 0.3s;
			animation: wrong-log 0.3s;
		}
		.wrong-entry .alert {
			opacity: 1;
			-webkit-transform: scale(1, 1);
			transform: scale(1, 1);
		}
		@-webkit-keyframes eye-blink {
			to {
				height: 30px;
			}
		}
		@keyframes eye-blink {
			to {
				height: 30px;
			}
		}
		@-webkit-keyframes wrong-log {
			0%, 100% {
				left: 0px;
			}
			20% , 60% {
				left: 20px;
			}
			40% , 80% {
				left: -20px;
			}
		}
		@keyframes wrong-log {
			0%, 100% {
				left: 0px;
			}
			20% , 60% {
				left: 20px;
			}
			40% , 80% {
				left: -20px;
			}
		}
3. Javacript
//Nhớ thêm Jquery do nghen
//https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.js

$("#password").focusin(function () {
  $("form").addClass("up");
});
$("#password").focusout(function () {
  $("form").removeClass("up");
});

// Panda Eye move
$(document).on("mousemove", function (event) {
var dw = $(document).width() / 15;
var dh = $(document).height() / 15;
var x = event.pageX / dw;
var y = event.pageY / dh;
$(".eye-ball").css({
width: x,
height: y
});
});

// validation

$(".btn").click(function () {
$("form").addClass("wrong-entry");
setTimeout(function () {
$("form").removeClass("wrong-entry");
}, 3000);
});
Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Web. Hãy nhấn nút like và share  để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm VNCODE.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Hiệu ứng liếc mắt khi di chuyển chuột - teamplate login html
Phiên bản:
v1
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Teamplate
Gửi lên:
22/03/2022 22:01
Cập nhật:
05/09/2022 02:53
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1 byte
Xem:
395
Tải về:
4
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây